วิธีการชำระเงินค่าสินค้า

อยู่ระหว่างการติดต่อประสานงานเรื่องการโอนเงิน